Wyniki pilotażowych badań oceny użyteczności serwisu internetowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Celem badań było określenie poprawności zastosowanych zadań testowych, poziomu ich zrozumienia, także zawężenie i dookreślenie samych celów badawczych. W badaniach zastosowano technikę testu użyteczności z rozszerzonym elementem sesji debirfingowej, w których użyto techniki wywiadu indywidualnego. Badania przeprowadzono w 7 osobnych sesjach w dniach od 19.04.07 do 26.04.07. Badania przeprowadzano w zaaranżowanej do celów badań sali nr 139 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Grupę badawczą stanowili studenci Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Łącznie w grupie liczącej 7 osób znalazło się 6 kobiet i 1 mężczyzna, wszyscy w wieku od 19 do 24 lat. Z I roku studiów licencjackich było 3 studentów, z II roku studiów licencjackich - 1osoba oraz 3 osoby z I roku studiów uzupełniających magisterskich. Dowolność w wyborze grupy podyktowana była pilotażowym charakterem badań. Sesje testowe składały się z III etapów: (1) wypełnianie kwestionariusza osobowego, (2) sesja testu użyteczności, (3) wywiad indywidualny.

Wyniki badań i wnioski

Respondenci określają nowy serwis biblioteki jako estetyczny i łatwy w obsłudze. Zaznaczyć należy przy tym, mimo iż większość studentów deklaruje dość częsty kontakt z serwisem jest on jednak wykorzystywany głównie na płaszczyźnie katalogu Horizon. Studenci przeszukują najczęściej zasób katalogu i korzystają z opcji przedłużania książek. Dane z wywiadów indywidualnych pokazują, iż studenci czekają z niecierpliwością na możliwość zamawiania książek przez Internet. Sporadycznie korzystają także z Katalogu Karo, aktualności bibliotecznych i informacji o godzinach otwarcia biblioteki.

Sesje testowe zdają się potwierdza płytką znajomość serwisu. Zadania dotyczące przeszukiwania katalogu Horizon były rozwiązywane bez większych trudności, sami studenci określili dostęp do tego typu zasobów jako bardzo łatwy, bądź łatwy. Trudności sprawił w tym miejscu przeszukiwanie zasobu za pomocą hasła przedmiotowego. Trudności te mogą się wiązać z małym doświadczeniem w formułowaniu tego typu zapytań wyszukiwawczych, na co zwracają uwagę sami studenci. Duże trudności sprawiły studentom dwa ostatnie pytania dotyczące wyszukiwania informacji związanych sporządzaniem kwerend płatnych przez pracowników biblioteki, a także sposobem udostępniania zbiorów specjalnych. Tego typu zadania miały sprawdzić sposoby i możliwości docierania do zasobów potencjalnie nieznanych dla studentów. Większość studentów napotkała tutaj na trudności wynikające bez wątpienia z braku odpowiednio wyeksponowanej wyszukiwarki strony Biblioteki. Studenci oceniali poziom łatwości dotarcia do tego typu zasobów na średni bądź trudny.

Dodatkowe dane zebrane z wywiadów indywidualnych przedstawiają opinie o akceptowaniu dotychczasowych zmian serwisu, wskazują na przyjazną estetykę oraz jego funkcjonalność, szczególnie na poziomie katalogu on-line. Zastrzeżenia uczestników badań budzą niezbyt widoczne w niektórych miejscach elementy nawigacyjne oraz zbyt mały krój czcionek.

Wnioski dotyczące sprawy techniczno-organizacyjnej przeprowadzonych testów to:

Wyniki badań pilotażowych uwzględniono przy projektowaniu badań właściwych.

Autor: Paweł Marzec, Data aktualizacji: 20:03.2008